Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Ujukoma OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Ujukoma OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Ujukoma OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Ujukoma OÜ (reg. kood 10743146, Vormsi 18-16, Tallinn 13913).

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja. Ujukoma OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
isikukood/registrikood;
elukoht/asukoht;
arveldusarve
kontaktandmed.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Ujukoma OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut;
osutada kliendile teenust;
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel avaldatakse kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel. Postitusfirmadega on Ujukoma OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas kasutatakse kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Ujukoma OÜ saadab Klientidele Ujukoma OÜ pakkumisi. Samuti edastab Ujukoma OÜ Klientidele pakkumisi, mille on teinud Ujukoma OÜ poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.
Kliendil on õigus igal igal ajal Ujukoma OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas tagatakse kliendiandmete turvalisus?

Ujukoma OÜ rakendab rangeid ettevaatusabinõusid (nt organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõiki veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@monica.ee vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e- posti info@monica.ee vahendusel.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil info@monica.ee. Vastame Teie kirjadele 5 tööpäeva jooksul.